หมวดหมู่
กฎหมาย > กฎหมายทั่วไป
ISBNISSNBarcodeชื่อราคาปีที่ผลิตสำนักพิมพ์
97861671367909786167136790 กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ 23521 ก.ย 3101วิทยพัฒน์
97861608300159786160830015 นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 17022 ส.ค. 2560
97861627573899786162757389 ครอบครองปืนอย่างถูกกฎหมาย ใช้อย่างมืออาชีพ 24521 ส.ค. 2560
97861644074429786164407442 หลักและคำพิพากษา : คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 (ปรับปรุงใหม่ 2560) 29020 ก.ค. 2560
97861638108479786163810847 รวมกฎหมายแรงงาน พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ 19926 มิ.ย. 2560
97861644011509786164401150 ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1951 มิ.ย. 2560
97861638108239786163810823 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ 16912 พ.ค. 2560
97861680510479786168051047 Autonomia: ทุนนิยมความรับรู้แรงงานอวัตถุฯ 2701 พ.ค. 2560Illuminations
97861618180509786161818050 เดี๋ยวหมวดตอบให้ ไม่ต้องไปถึงโรงพัก 19523 มี.ค. 2560อมรินทร์
97861642957359786164295735 ตัวบทย่อมาตราสำคัญ พระราชบัญญัติล้มละลาย พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 9921 มี.ค. 2560
97861677793799786167779379 กฎหมายว่าไงนะ! 20015 ก.พ. 2560เดียร์ เดียร์
97861642400259786164240025 กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ 24015 ม.ค. 2560วิทยพัฒน์
97861642400259786164240025 กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ 24015 ม.ค. 2560วิทยพัฒน์
97861630211449786163021144 ว่าด้วยการสืบพยาน คู่มือที่ขาดไม่ได้สำหรับทนายความ 1806 ม.ค. 2560ธรรมนิติเพรส
97861671223979786167122397 ปรัชญาการเมืองเปรียบเทียบ 2001 ม.ค. 2559สยามปริทัศน์
9786167779379 27 กฎหมายว่าไงนะ 2001 ม.ค. 2559
97861631424369786163142436 มหาวิทยาลัยไทย : พัฒนาการมหาวิทยาลัยในกำกับและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน ฉพ.1 14015 ก.ย 2559มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9786165279345 คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฉบับสมบูรณ์ 995 ก.ค. 2559ซีเอ็ดยูเคชั่น
97861634473719786163447371 อาวุธปืนถูกกฎหมาย คุณมีได้ ฉบับปรับปรุง 15515 มิ.ย. 2559เพชรประกาย
9786169240235 การตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย 35025 พ.ค. 2559ซีเอ็ดยูเคชั่น