รางวัล
โลกสีเขียว
ISBNISSNBarcodeชื่อราคาปีที่ผลิตสำนักพิมพ์
97861642343389786164234338 ผีเสื้อและสายรุ้ง (รางวัลชมเชยลูกโลกสีเขียว) 1201 ม.ค. 2558ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
97861671353049786167135304 เด็กชายผู้กล้ากับป่าชายเลน 18019 มี.ค. 2553พาส แอท คิดส์
97861671359159786167135915 ต้นไม้ใหญ่ใหญ่ในเมืองเล็กเล็ก 12010 มี.ค. 2556พาส แอท คิดส์
9786167135304978616719786167135304 เด็กชายผู้กล้ากับป่าชายเลน 1801 มิ.ย. 2553พาส แอท คิดส์
9786167135915978616719786167135915 ต้นไม้ใหญ่ใหญ่ในเมืองเล็กเล็ก 1201 มิ.ย. 2556พาส แอท คิดส์
97861171150119786117115011 อาณาจักรขยะหรรษา 1851 มี.ค. 2552ฟรีมายด์
97861171150289786117115028 หิ่งห้อยปีกบางกับการเดินทางของน้ำใส 1551 มี.ค. 2552ฟรีมายด์
9749118677 ฝันขจี 901 ม.ค. 2513ไม้ยมก