Knowledge

Knowledge All > ภาวะอุตสาหกรรมสำนักพิมพ์ปี 2554 คาดการณ์ 2555 และแนวโน้มปี 2556

ภาพรวมธุรกิจหนังสือ ปี 2554

โดยภาพรวม อุตสาหกรรมสำนักพิมพ์ปี 2554 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงเพียง 0.52% ซึ่งลดต่ำลงกว่าอัตราการขยายตัวของรายได้ในปี 2553 ค่อนข้างมาก ซึ่งขยายตัวถึง 11.57% โดยปัจจัยหลักของการชะลอตัวของรายได้ของอุตสาหกรรมสำนักพิมพ์ เกิดจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั้งภายในและภายนอกประเทศ อันได้แก่ ความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ปัญหาหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโร ภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนมหาอุทกภัยในไตรมาสที่ 4 ในปี 2554 ของประเทศไทย ทำให้อุตสาหกรรมหนังสือได้รับผลกระทบอย่างมาก ทำให้การผลิตหนังสือใหม่ลดลง การขนส่งหนังสือทำได้ยาก ทำให้ธุรกิจโดยรวมหยุดชะงัก ดังนั้น มูลค่าตลาดรวมของอุตสาหกรรมสำนักพิมพ์ในปี 2554 จึงอยู่ประมาณ 21,500  ล้านบาท  ส่งผลให้เมื่อพิจารณาสัดส่วนของมูลค่าตลาดสำนักพิมพ์เทียบกับมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ (GDP) แล้ว จะได้สัดส่วนมูลค่าตลาดต่อ GDP ที่ 0.21% ซึ่งยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านๆ มา

Other Knowledge more>>