สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ปยุตฺโต) เพชรน้ำเอกแห่งพุทธจักรโลก
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ปยุตฺโต) เพชรน้ำเอกแห่งพุทธจักรโลกWish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ปยุตฺโต) เพชรน้ำเอกแห่งพุทธจักรโลก
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง สัมพันธ์ ก้องสมุทร
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
สารบัญ - บทนำเรื่อง - ปริศนาธรรมคำพยากรณ์ศาสตร์ พศ. ๒๔๘๗ - สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺโต) เพชรน้ำเอกแห่งพุทธจักรโลกสมณศักดิ์ ฯ รูปสุดท้ายในรัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี - ปราชญ์แห่งพุทธธรรมนามพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) - พระธรรมปิฎก ผู้วางพื้นฐานความคิดเป็นเอก - สิบปีหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาจุฬาฯ - พระธรรมปิฎกกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) - พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) กับยทวิเคราะห์ ” แก้ต่าง “ กรณีธรรกมกาย - ปริศนาธรรมจากนิพนธ์ “ มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่นกลางคลื่นลม “ - พระประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) - สมเด็จเกี่ยวกับพรนะธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) - เรื่องเล่าในมหาจุฬาฯ - สามชีวิตในอเมริกา - คบบัณฑิต : โดยพระครูปลัดปิฎกวัฒน์ - ทัศนะของสี่นักปราชญ์และนานาปริทรรศน์นักวิชาการ ฯลฯ - พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ - พระนิพนธ์เคยตีพิมพ์ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เรื่อง “ จารึกอโศก “ - คำประกาศเกียรติคุณ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) เจ้าของรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม - บทวิเคราะห์ชีวิตและผลงาน พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม - เขียนถึง “ หลวงพ่อ” (ป.อ. ปยุตฺโต) - วาทปราชญ์ ของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) - บรรณานุกรมประกอบการรวบรวมและเรียบเรียง
ชื่อหนังสือ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ปยุตฺโต) เพชรน้ำเอกแห่งพุทธจักรโลก

ปีที่ผลิต
1 มิถุนายน 2560
สำนักพิมพ์
วสี ครีเอชั่น
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
ISBN
9786167236414
Barcode
9786167236414

จำนวนหน้า
0 หน้า
ขนาด
14.9 x 20.9 ซ.ม.
น้ำหนัก
400 กรัม
ราคา
380 บาท
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit