กางเกงลิงไม่ใช่ของลิง
กางเกงลิงไม่ใช่ของลิงWish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekกางเกงลิงไม่ใช่ของลิง
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง รัตนา คชนาท
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
หนังสือภาพความรู้อ่านสนุก บอกเล่าเรื่องราวที่มาของคำไทย ชวนสงสัยหลายๆ คำ เช่น ขนมจีนไม่ใช่ของคนจีน, กางเกงลิงไม่ใช่ของลิง ฯลฯ ค้นพบเกรด็ความรแู้ปลกๆ ใหมๆ่ ทง้ัเรอ่ืงเลา่ตำนาน ขอ้มลูดา้นภาษา วฒันธรรม ประวตัศิาสตร์ สังคม ชนชาติ และวิทยาศาสตร์
ชื่อหนังสือ
กางเกงลิงไม่ใช่ของลิง

นักวาดภาพ
วินิจ ยีสมัน
ปีที่ผลิต
1 สิงหาคม 2551
สำนักพิมพ์
ห้องเรียน
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
ISBN
9789749552858
Barcode
9789749552858

จำนวนหน้า
48 หน้า
ขนาด
20 x 20 ซ.ม.
น้ำหนัก
152 กรัม
ราคา
95 บาท
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
  • บริษัท สำนักพิมพ์ ห้องเรียน จำกัด (สำนักพิมพ์, ผู้จัดจำหน่าย)
    3/22 ซอยพหลโยธิน 2 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
    โทร : 02-278-0378    แฟกซ์ : 02-279-6525    Email : info@ckasspublishing.com    Website : www.classpublishing.com
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit