Breakfast Moment มื้อเช้านี้ดีจับใจ
Breakfast Moment มื้อเช้านี้ดีจับใจWish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekBreakfast Moment มื้อเช้านี้ดีจับใจ
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
หนังสือสูตรเด็ด เคล็ดทำอำหำรเช้ำสุดกลมกล่อมของ ‘เช้ำ -ต่อจันทน์’ จะมำปลุกให้ผู้อ่ำนตื่นมำพร้อมควำมหิวจำกสูตรอำหำรประจำครอบครัว เมนูอำหำรสำกลรวมไปถึงอำหำรหำกินยำกที่ได้จำกกำรเดินทำง ทั้งเมนูอร่อยติดบ้ำนไทยๆ อย่ำงข้ำวปลำแมว ซำลำเปำทอดเนื้อฟูนุ่มชุ่มซุปอุ่นๆ สไตล์เซี่ยงไฮ้ ซุปชีสใส่พริก และหมั่นโถว รสชำติแห่งควำมทรงจำจำกภูฏำน ตั้นปิ่ง เครปไข่ไต้หวันหอมกรุ่นกลิ่นน้ำมันงำ และอีกนำนำเมนูที่จะปลุกให้ทุกเช้ำของคุณไม่ธรรมดำ
ชื่อหนังสือ
Breakfast Moment มื้อเช้านี้ดีจับใจ

สำนักพิมพ์
ปีที่ผลิต
18 ตุลาคม 2560
ISBN
9786162983887
Barcode
9786162983887

จำนวนหน้า
208 หน้า
ขนาด
24 x 17 ซ.ม.
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
280 บาท
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit