พระมหากษัตริย์ พระผู้ทรงเป็นอุบาสกรัตนะ
พระมหากษัตริย์ พระผู้ทรงเป็นอุบาสกรัตนะWish List
New Release ThisWeekพระมหากษัตริย์ พระผู้ทรงเป็นอุบาสกรัตนะ
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง ศ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัด มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ได้ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา และนำเอาหลักพุทธธรรมไปใช้ในการปกครองประเทศ สมพระนามที่พระพุทธองค์ตรัสว่า “ อุบาสกรัตนะ “ หรือ “ อุบาสกแก้ว “ ซึ่งมีคุณสมบัติคือ 1. ไม่ขาดการไปเยี่ยมพบปะพระภิกษุ 2. ไม่ละเลยการฟังธรรม 3. ศึกษาในอธิศีล 4. มากด้วยความเลื่อมใสในภิกขุทั้งหลายทั้งนวกะมัชฌิมะ และเถระ 5. ไม่ฟังธรรม เพราะคอยเพ่งโทษ 6. ไม่แสวงทักษิณานอกพระพุทธศาสนา 7. สนับสนุนพระพุทธศาสนาอย่างแข็งแรง
ชื่อหนังสือ
พระมหากษัตริย์ พระผู้ทรงเป็นอุบาสกรัตนะ
ISBN
9786164290884
Barcode
9786164290884
สำนักพิมพ์
เสฐียรพงษ์ วรรณปก
ปีที่ผลิต
3 ธันวาคม 2559
จำนวนหน้า
0 หน้า
ขนาด
12.4 x 16.6 ซ.ม.
น้ำหนัก
90 กรัม
ราคา
89 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit