วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เล่ม 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เล่ม 2Wish List
New Release ThisWeekวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เล่ม 2
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
นับจากการพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 จนถึง ปัจจุบันได้ปรับปรุงเนื้อหาเป็นระยะจนถึงการพิมพ์ ครั้งที่ 6 ดังนั้นในการพิมพ์ครั้งนี้คณาจารย์จึงถือโอกาส ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมและทันสมัยมาก ขึ้น ทําให้ต้องแบ่งหนังสือเป็น 2 เล่ม โดยเนื้อหาในเล่ม แรกเกี่ยวข้องกับความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ อาหาร พื้นฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบอาหาร จุลินทรีย์ ในอาหาร อาหารดัดแปรพันธุกรรม การเก็บรักษาเมล็ด ธัญพืช วัตถุเจือปนอาหาร ตลอดจนหลักการแปรรูป อาหาร โดยอธิบายถึงปฎิบัติการเฉพาะหน่วย การ แปรรูปโดยใช้ความร้อน การแช่เยือกแข็ง การทําแห้ง การใช้พลังงานไมโครเวฟ และการฉายรังสีอาหาร การ ถนอมรักษาอาหารด้วยสารเคมี คุณภาพอาหารและการ ควบคุม สําหรับเล่มที่ 2 เน้นเนื้อหาความรู้ในด้านเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ นม ไข่ เนื้อ สัตว์ สัตว์น้ำ ไขมัน น้ำมัน ผัก ผลไม้ เมล็ดถั่ว นัต พืชหัว ธัญชาติ ขนมอบ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลูกกวาด และช็อกโกแลต อาหารหมักดองและแนวทางการจัดการ สุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนให้ แนวคิดด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จากประสบการณ์ของคณาจารย์นับจากการก่อตั้งภาควิชามานานกว่า 50 ปี จึงหวังเป็นอย่างยิงว่า ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดไว้ในหนังสือทั้ง 2 เล่มนี้ สามารถ ส่งผลให้ผู้อ่านทั้งที่เป็นนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้รับประโยชน์เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศ ชาติ ด้วยผลิตภัณฑ์อาหารที่ดี มีคุณภาพ และรักษาสิ่ง แวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป
ชื่อหนังสือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เล่ม 2
ISBN
9786165561907
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ผลิต
1 ธันวาคม 2559
จำนวนหน้า
332 หน้า
ขนาด
18.50 x 26 ซ.ม.
ราคา
300 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit