Ssop วิธีปฏิบัติมาตรฐานด้านสุขาภิบาลสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
Ssop วิธีปฏิบัติมาตรฐานด้านสุขาภิบาลสำหรับอุตสาหกรรมอาหารWish List
New Release ThisWeekSsop วิธีปฏิบัติมาตรฐานด้านสุขาภิบาลสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
วิธีปฏิบัติมาตรฐานด้านสุขาภิบาล (Sanitation Standard Operating Procedure: SSOP) เป็นโปรแกรมพื้นฐาน (Prerequisite program) ที่หากนำไปปฏิบัติหรือปรับใช้จะเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมพื้นฐานที่เรียกว่า หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice) มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก SSOP จะช่วยตรวจติดตามสภาพแวดล้อมของการผลิตอาหาร และกิจกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน หากพบข้อบกพร่องหรือเบี่ยงเบนไปจะดำเนินการปฏิบัติแก้ไข และบันทึกเป็นหลักฐาน ทำให้สามารถควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมของการผลิตอาหาร และกิจกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานที่อาจปนเปื้อนสู่อาหาร พื้นผิวสัมผัสอาหาร หรือบรรจุภัณฑ์อาหารได้ ดังนั้น การประยุกต์ SSOP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจะส่งผลสนับสนุนการพัฒนาระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point) สำหรับการควบคุมอันตรายในวัตถุดิบ และขั้นตอนการผลิตให้ประสบผลสำเร็จง่ายขึ้น องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกข้อกำหนด SSOP เบื้องต้นไว้ดังนี้ ความปลอดภัยของน้ำ น้ำแข็ง และไอน้ำ สภาพและความสะอาดของพื้นผิวสัมผัสอาหาร การป้องกันการปนเปื้อนข้าม การบำรุงรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการล้างมือ การฆ่าเชื้อมือ และห้องสุขา การป้องกันการปนเปื้อนของอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร และพื้นผิวสัมผัสอาหารจากสิ่งแปลกปลอม การใช้ การเก็บรักษา และการปิดฉลากที่เหมาะสมสำหรับสารเคมีพิษที่ใช้ในโรงงาน การควบคุมสภาพร่างกาย และสุขภาพของพนักงาน และการป้องกันควบคุมแมลงและสัตว์อื่น โรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีเป้าหมายผลิตผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการควบคุมโปรแกรมพื้นฐานโดยเฉพาะ SSOP ให้มีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารที่ต้องให้ความสำคัญด้วยการกำหนดเป็นนโยบาย และพนักงานในโรงงานต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้และความเข้าใจ รวมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
ชื่อหนังสือ
Ssop วิธีปฏิบัติมาตรฐานด้านสุขาภิบาลสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
ISBN
9786165561204
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ผลิต
1 ธันวาคม 2559
จำนวนหน้า
318 หน้า
ขนาด
18.50 x 26 ซ.ม.
ราคา
270 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit