กางเกงลิงไม่ใช่ของลิง
กางเกงลิงไม่ใช่ของลิงWish List
New Release ThisWeekกางเกงลิงไม่ใช่ของลิง
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง รัตนา คชนาท
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
หนังสือภาพความรู้อ่านสนุก บอกเล่าเรื่องราวที่มาของคำไทย ชวนสงสัยหลายๆ คำ เช่น ขนมจีนไม่ใช่ของคนจีน, กางเกงลิงไม่ใช่ของลิง ฯลฯ ค้นพบเกรด็ความรแู้ปลกๆ ใหมๆ่ ทง้ัเรอ่ืงเลา่ตำนาน ขอ้มลูดา้นภาษา วฒันธรรม ประวตัศิาสตร์ สังคม ชนชาติ และวิทยาศาสตร์
ชื่อหนังสือ
กางเกงลิงไม่ใช่ของลิง
ISBN
9789749552858
Barcode
9789749552858
นักวาดภาพ
วินิจ ยีสมัน
สำนักพิมพ์
ห้องเรียน
ปีที่ผลิต
1 สิงหาคม 2551
จำนวนหน้า
48 หน้า
ขนาด
20 x 20 ซ.ม.
น้ำหนัก
152 กรัม
ราคา
95 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit